Taksäkerhet

taksakerhet

LIVLINEFÄSTE / SÄKERHETSKROK

För att den som befinner sig på taket ska vara säker är det viktigt att livline fästet sitter fast ordentligt och utan problem klarar av att hålla upp personens kroppsvikt vid eventuellt fall.

”Vår ståndpunkt är att alltid på ett säkert sätt kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar, det är en viktig del som arbetsgivare, personalen och för fastighetsägaren”

BÄRLÄKTSTEG »

Bärläktsteg används och behövs till lägre byggnader då det finns krav på att du ska kunna ta dig upp till skorstenen på ett säkert sätt. Bör kompletteras med livlinefäste.

”under 4meter. Taklutning?”

TAKSTEGE »

139Takstege används och behövs till högre byggnader (fasadhöjd över 4 meter) eller byggnader med branta tak då det finns krav på att du ska kunna ta dig upp till skorstenen på ett säkert sätt.

SKYDDSRÄCKE »

Det finns krav på att det ska vara säkert att ta sig upp på taket. Därför måste det finnas ett godkänt skyddsräcke vid exempelvis takluckan.

SNÖRASSKYDD »

Snörasskydd hindrar snön från att falla ner över de ställen där människor rör sig, som entréer, gångvägar osv. Vid mycket snö kan det bli tungt, därför är det viktigt att välja ett snörasskydd av högsta kvalitét. Trots snörasskydd bör man alltid avlägsna stora snömängder från taket.

GLIDSKYDD

Glidskydd för stege används för att säkra att stegen står stadigt när du går upp på taket. Detta är ett krav från sotarna om du inte har en taklucka.

TAKBRYGGA »

Gång-/Takbryggor krävs där du behöver förflytta dig i sidled, t.ex. mellan stege och skorsten.

Vilka regler gäller?

Vilka av Boverkets regler som ska uppfyllas är beroende på när byggnaden är uppförd samt om det har gjorts några ändringar senare som skulle kunna påverka kraven. För byggnader uppförda före 1960 gäller att dessa minst ska uppfylla de krav på taksäkerhet som gällde 1960 (BABS 1960). Detta krav ställs inte i BBR utan i 3 kap. 11-12 §§ i plan- och byggförordningen (2011:338) PBF.

För att få en bättre uppfattning om vilka krav som gäller kan man läsa Boverkets rapport ”Säkerhet på tak”.

Vem utövar tillsynen över reglerna?

Det är kommunens Byggnadsnämnd som har tillsynsansvar, vilket innebär att den ska övervaka att lagar, förordningar och detaljföreskrifter följs i de enskilda ärendena.

arbetsmiljoeverket_3148